Μέλη

Μέλη της Εταιρείας

Τακτικά Μέλη

Απαραίτητη προϋπόθεση για όλα τα τακτικά μέλη της εταιρείας είναι η κατοχή της ειδικότητας της Παιδιατρικής. Για κάθε νεοεισερχόμενο μέλος (εκτός από τα ιδρυτικά) απαιτείται επιπρόσθετα διετής μετεκπαίδευση στην Παιδιατρική Πνευμονολογία στο εξωτερικό, ή τριετής συνολικά εκπαίδευση στο εξωτερικό και σε Παιδιατρικά Νοσοκομεία / Κέντρα στην ημεδαπή με στελέχωση και κλινική, επιστημονικά και ερευνητική δραστηριότητα στην παιδιατρική Πνευμονολογία βεβαιωμένη από δύο τουλάχιστον μέλη της εταιρείας διαφορετικών κλινικών.

Για τη διαδικασία εγγραφής τακτικού μέλους ορίζονται οι ακόλουθες διαδικασίες:

α. Το υποψήφιο μέλος πρέπει να προταθεί από 3 τουλάχιστον τακτικά μέλη.

β. Υποβάλλει γραπτή αίτηση εγγραφής προς τον πρόεδρο του Δ.Σ. της εταιρείας, στην οποία επισυνάπτει ακριβή αντίγραφα σπουδών και δικαιολογητικών (τίτλου ειδικότητας Παιδιατρικής, πιστοποιητικά εκπαίδευσης στην Παιδιατρική Πνευμονολογία κλπ), δύο φωτογραφίες και βιογραφικό σημείωμα.

γ. Το διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται εγγράφως σχετικά με την πρόταση αποδοχής ή μη της αίτησης εγγραφής, με πλήρως αιτιολογημένο σκεπτικό προς την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

δ. Η Γ.Σ. αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία περί της αποδοχής ή της απόρριψης της αίτησης

 

Έκτακτα Μέλη

Έκτακτα μέλη μπορούν να γίνουν με αίτηση εγγραφής και πρόταση δύο τακτικών μελών οι Έλληνες γιατροί ή άλλοι πτυχιούχοι συναφών επαγγελμάτων υγείας που επιθυμούν να παρακολουθούν το επιστημονικό έργο της Εταιρείας.

Τα έκτακτα μέλη παρευρίσκονται στις επιστημονικές συνεδριάσεις και μπορούν να κάνουν ανακοινώσεις για παιδοπνευμονολογικά θέματα και να συμμετέχουν σε συζητήσεις, δεν έχουν όμως το δικαίωμα να εκλέγουν ή να εκλέγονται μέλη του Δ.Σ. ή να εκλέγουν άλλα μέλη και να συμμετέχουν στις συνελεύσεις της Εταιρείας